Retorik, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget retorik på C-niveau lærer du at argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise. Undervisningen giver dig viden og bevidsthed om sprogets funktioner i forskellige kommunikationssituationer.
Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.
Retorik er både et teoretisk og et praktisk fag, og en stor del af den retoriske teori handler om, hvad der er god praksis. Du lærer at bruge grundlæggende retoriske begreber om produktion og forståelse af autentiske ytringer og at give konstruktive ændringsforslag. Du får herunder indsigt i kommunikationssituationens dele, der består af afsender, modtager og kontekst.
Du får bl.a. undervisning inden for emnerne:
Funktion, genre og hensigtsmæssighed
Retorisk argumentation
Retorikkens appelformer: logos, etos og patos
Principper for konstruktiv kritik
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du undersøger både andres kommunikation og laver retoriske øvelser, som giver dig praktiske erfaringer.
En stor del af undervisningen bygger på, at du producerer mundtlig og skriftlig kommunikation og herefter får konstruktiv kritik fra din lærer og dine medstuderende i forbindelse med klasseundervisningen eller får individuel vejledning.
I løbet af skoleåret udarbejder du en portfolio, som bl.a. består af dine udkast og manuskripter til mundtlige og skriftlige ytringer, skriftlige kritikker mv. Portfolioen er en del af grundlaget for den mundtlige eksamen.
It indgår i undervisningen ved, at du bruger computere, fx i forbindelse med redigering og lagring af ufærdige og færdige ytringer og ved fælles produktion og gensidig kritik.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven indeholder en teoretisk delprøve, hvor der stilles spørgsmål til en ukendt mundtlig eller skriftlig autentisk ytring på op til tre sider samt en praktisk delprøve, hvor du skal skitsere en bearbejdning af én af dine ytringer fra din portfolio, så den passer til en realistisk kommunikationssituation.
Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.