Bliv klar til EUX - pakke efterår 2023+maFE/fh-pyc28

Til Søgning
Pris: DKK 1.790,00
Dansk, C

Om faget

Engelsk, C

Om faget

I faget engelsk på C-niveau lærer du at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner og at læse engelske tekster forståeligt op. Du får herunder et ordforråd, der gøre det muligt at deltage i en samtale på engelsk.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
Du får undervisning i det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavemåde og tegnsætning og får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget.
Du lærer også om de tekstanalytiske grundbegreber og gennemgår forskellige typer af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film.
Du vil desuden få viden om væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og få kendskab til aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del af undervisningen er emnebaseret.
It indgår som redskab i undervisningen.
Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt materiale tilknyttet et kendt emne. Prøvematerialet består af en eller flere tekster på 1-3 sider. Der kan også inddrages mediemateriale i elektronisk form.
Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af internettet og kontakt med omverdenen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Matematik, E

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet.
Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.
I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:
Talbehandling, herunder de 4 regningsarter, procentregning og talfølger
Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit
Funktioner, herunder grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte
It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Eksamen:
Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau F.

Matematik, F

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet.
Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.
I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:
Talbehandling, herunder procentregning og potenser
Geometri, herunder målestoksforhold og beregning af rumfang
Funktioner, herunder variabelbegrebet
It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Eksamen:
Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau G.

Samfundsfag, C

Om faget

I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
Du lærer bl.a. at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt konkrete politiske beslutningsprocesser. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.
Du lærer desuden at formulere samfundsfaglige spørgsmål og at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
Du får undervisning inden for følgende områder:
sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du skal i løbet af undervisningen gennemføre mindst et mindre projektarbejde.
It indgår som redskab i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven sker på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale på 2-3 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.